ETAPELE PROCESULUI DE ACREDITARE A UNITĂȚILOR SANITARE DIN AMBULATORIU

ETAPELE PROCESULUI DE ACREDITARE A UNITĂȚILOR SANITARE DIN AMBULATORIU

  1. ÎNREGISTRAREA UNITĂȚILOR SANITARE (US) ÎN APLICAȚIA INFORMATICĂ CAPESARO

– această înregistrare este necesară pentru stabilirea numărului, tipului activității, complexității structurii, repartiției teritoriale a unităților sanitare ce urmează a fi acreditate, cu scopul planificării vizitelor de evaluare și al stabilirii volumului de activitate necesar evaluarii și acreditării acestora, în funcție de care se va estima și valoarea taxei de acreditare.

– în momentul înregistrării, unității sanitare i se deschide un cont personal în aplicația Capesaro.

N.B.

nivelul maxim al taxei de acreditare nu va depăși ca valoare echivalentul pe cinci ani a actualei taxe de evaluare percepută de către Casele de asigurări de sănătate(1000 lei la 2 ani) , respectiv 2500 lei (cca 600 euro)

– taxa de acreditare se plătește o singură dată pentru toată perioada de 5 ani de valabilitate a acreditării și acoperă costurile pentru toate activitățile desfășurate de ANMCS pentru și împreună cu respectiva unitate sanitară în această perioadă.

– conform deciziei Colegiului director al ANMCS, taxa de acreditare poate fi plătită în 3 tranșe, după cum urmează:

                – o prima tranșă de minim 30% în momentul depunerii cererii de înscriere (nu al înregistrării) în procesul de acreditare,

                – a doua tranșă de minim 40% până în momentul repartizării aleatorii pentru respectiva US,

Plata acestor prime două tranșe condiționează intrarea US respective în procesul de repartizare aleatorie a membrilor comisiei de evaluare.

                – a treia tranșă, diferența rămasă de plată, până în momentul eliberării certificatului de acreditare, proces condiționat de plata integrală a taxei de acreditare. La această ultimă tranșă se vor efectua, după caz,  și eventualele regularizări ale valorii taxei de acreditare în funcție de modificările constatate în timpul vizitei de evaluare.

– pentru a se evita dubla taxare:

                 – ANMCS a facut demersuri pentru modificări legislative astfel încât să se renunțe la taxa de evaluare încasată de către casele de asigurări de sănătate.

                –  unitățile sanitare vor fi planificate pentru vizita de evaluare, deci  vor trebui să plătească taxa de acreditare, NUMAI după expirarea evaluării efectuate de către casele de asigurări de sănătate.

 

  1. PLANIFICAREA UNITĂȚILOR SANITARE PENTRU VIZITA DE EVALUARE

– se va face după încheierea procesului de înregistrare, după adoptarea și aprobarea standardelor de acreditare pentru fiecare domeniu de asistență medicală și a metodologiei de evaluare și acreditare. Adoptarea se face, conform prevederilor legii Nr. 185/2017 din 24 iulie 2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, art. 11, alin. 10, lit. e), prin consens al membrilor Colegiului Director al ANMCS, aprobarea și publicarea acestora în Monitorul Oficial al României făcându-se prin ordin comun al Ministrului sănătății și al Președintelui ANMCS.

N.B.

– unitățile sanitare vor fi planificate pentru vizita de evaluare NUMAI după expirarea evaluării efectuate de către casele de asigurări de sănătate.

– planificarea inițială se va face doar pentru unitățile sanitare înregistrate în aplicația Capesaro. Pentru unitățile sanitare care se înregistrează ulterior încheierii perioadei de înregistrare, planificarea se va face în funcție de capacitatea tehnică de evaluare a ANMCS, nu mai devreme de 1 an de la data înregistrării.

– capacitatea tehnică de evaluare a ANMCS pentru unitățile sanitare din ambulatoriu se estimează că este de maxim 300 unități pe lună.

 

  1. ETAPA DE PREGĂTIRE A VIZITEI DE EVALUARE

– această etapă începe cu 1 an anterior datei planificate pentru vizita de evaluare și debutează cu depunerea de către unitatea sanitară, în contul său din aplicația Capesaro, a cererii de înscriere în procedura de acreditare.

– în această etapă se desfășoară următoarele activități:

  1. US descarcă din aplicație Fișa de autoevaluare, pe care trebuie să o completeze și să o re-încarce în aplicație în maxim 30 zile. Prin această activitate unitatea sanitară își autoevaluează nivelul inițial de conformare la cerințele standardelor de acreditare.
  2. US încarcă în aplicația Capesaro Documentele obligatorii solicitate. Aceste documente demonstrează legalitatea funcționării respectivei US și furnizează structurilor de specialitate ale ANMCS informații necesare calculului nivelui efectiv al taxei de acreditare, care va fi transmis US.
  3. după 6 luni de la depunerea primei Fișe de autoevaluare, US trebuie să depună o a doua Fișă de autoevaluare, care să arate evoluția procesului de conformare la cerințele standardelor de acreditare față de momentul inițial.
  4. în toată această etapă, reprezentantul US are posibilitatea, prin intermediul platformei de e-learning pusă la dispoziție gratuit de către ANMCS, de a absolvi un curs on-line de management al calității în sănătate.

N.B. Pe toată durata acestei etape, unității sanitare îi este repartizat un responsabil zonal cu pregătirea vizitei de evaluare, angajat al ANMCS, care este permanent la dispoziția US pentru asistență în desfășurarea tuturor activităților corespunzătoare acestei etape.

5. Cu 2 luni anterior datei planificate pentru vizita de evaluare, cu condiția respectării de către US a cerințelor prevăzute în metodologia de evaluare, ANMCS stabilește, prin repartizare aleatorie, componența nominală a comisiei de evaluare.

N.B.

– pentru respectarea principiului evaluării de către egali,  din componența acestei comisii va face parte obligatoriu un medic cu specialitatea domeniului de activitate al unității sanitare respective.

evaluatorii de servicii de sănătate specializați în evaluarea unităților sanitare din ambulatoriu vor fi pregătiți de către formatori recunoscuți, după un curriculum elaborat de către ANMCS pe baza standardelor și a metodologiei de acreditare, după adoptarea acestora. La aceste cursuri se vor putea înscrie membrii ai asociațiilor profesionale ale specialităților ce urmează a fi evaluate.

– în funcție de complexitatea structurii ce urmează a fi evaluate (determinată pe baza documentelor obligatorii solicitate unității sanitare în această etapă), este stabilit și numărul membrilor comisiei de evaluare.

– pentru asigurarea obiectivității evaluării, numărul minim de membri ai comisiei de evaluare este de doi, repartizarea evaluatorilor se face ținând cont ca aceștia să nu fie în stare de incompatibilitate sau să prezinte conflict de interese cu unitatea sanitară pe care urmează să o evalueze.

6. În perioada următoare constituirii comisiei de evaluare, unitatea sanitară va fi în legătura permanentă cu membri acesteia, punându-le la dispoziție eventuale informații suplimentare necesare pregătirii vizitei de evaluare propriu-zise.

 

  1. ETAPA DE EVALUARE PROPRIU-ZISĂ

– la data stabilită în momentul planificării, comisia de evaluare se deplasează la sediul US unde se desfășoară vizita de evaluare.

– durata efectivă a prezenței comisiei la sediul US nu va fi mai mare de 3-4 ore

– în timpul vizitei evaluatorii vor aplica instrumentele de evaluare și vor colecta, prin intermediul acestora, informații pe care le vor transmite ANMCS.

N.B.

– în timpul vizitei evaluatorii au obligația de a respecta instrucțiunile de lucru stabilite de ANMCS și de a menționa în instrumentele de evaluare TOATE observațiile reprezentantului unității sanitare evaluate.

– orice presiune făcută asupra membrilor comisiei de către reprezentanții unității sanitare evaluate sau de către terți poate duce la întreruperea vizitei de evaluare, având drept consecință neacreditarea.

– oferirea sau solicitarea de ”atenții” către/ de către membrii comisiei de evaluare este supusă prevederilor codului penal referitoare la luare-dare de mită sau trafic de influență și va fi tratată ca atare, fiind adusă la cunoștința autorităților competente

– la finalul vizitei, interlocutorii confirmă și își asumă, prin modalitățile prevăzute în metodologia de evaluare, corectitudinea datelor colectate.

 

  1. ETAPA DE POST-VIZITĂ

– în această etapă, comisia de evaluare întocmește Proiectul raportului de evaluare (PRE) , pe care îl transmite reprezentantului US evaluate.

– în termenul  și modalitatea prevăzute în metodologia de evaluare, reprezentantul US evaluate poate transmite către ANMCS obiecțiuni cu privire la conținutul PRE. Aceste obiecțiuni vor fi analizate, conform precedurii interne a ANMCS, de către Comisia de analiză a obiecțiunilor. Raportul cu concluziile acestei analize va fi transmis membrilor comisiei de evaluare, care le vor transmite US prin intermediul Raportului de evaluare.

– după recepționarea de către ANMCS a datelor finale colectate de către evaluatori, acestea vor fi analizate în cadrul structurilor de specialitate și se va elabora Raportul de acreditare.

– concluziile raportului de acreditare vor fi prezentate, împreună cu propunerea de încadrare într-o categorie de acreditare, spre aprobare membrilor Colegiului director al ANMCS.

– în urma aprobării, Președintele ANMCS va emite ordinul de încadrare în categoria de acreditare care va fi publicat în Monitorul oficial al României.

– dupa publicarea ordinului, va fi redactat Certificatul de acreditare care va fi transmis US.

 

  1. MONITORIZAREA

– în această perioadă US acreditate vor avea la dispoziție, pentru asistență, un responsabil zonal cu monitorizarea.

– monitorizarea constă în:

–  transmiterea de către US la 6 luni și la 1 an a unor informații stabilite de direcțiile de specialitate ale ANMCS și puse la dispoziția US acreditate prin intermediul aplicației Capesaro. Astfel se evaluează permanent respectarea cerințelor pe baza cărora a fost acordată acreditarea precum și remedierea, în dinamică, a neconformităților constatate în momentul evaluării.

– comunicarea de către US acreditate, prin intermediul aplicației Capesaro o oricăror modificări survenite în structura acestora. Prin analiza acestor informații, ANMCS apreciază daca modificările surfenite afectează nivelul de conformare la standardele pe baza cărora s-a emis acreditarea.

– raportarea de către US a  eventualelor evenimente adverse asociate asistenței medicale, care se colectează de către ANMCS anonim, în scopul învățării din erori. Din analiza acestor date ANMCS elaborează periodic informări pe care le pune la dispoziția US prin intermediul site-ului instituției.

N.B.

– nerespectarea cerințelor etapei de monitorizare poate duce, cu aprobarea Colegiului director al ANMCS, la retragerea acreditării.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate