ANUNŢ PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE EXECUTIE, PERSONAL CONTRACTUAL LA AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII ÎN SĂNĂTATE ÎN PERIOADA 03.12.2019-17.01.2020

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate  organizează  la sediul din Splaiul Independenței nr.202 A, Sector 6, Bucureşti, concurs în condițiile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea unui post vacant de auditor, personal contractual din cadrul instituției, după cum urmează:

Condiţii generale de participare la concurs pentru postul scos la concurs:

 1. a) să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

 1. Compartiment audit intern – 1 post auditor gradul IA

Condiții specifice:

 • Studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență în științe economice sau juridice;
 • Vechime în specialitatea studiilor absolvite de minimum 6 ani;
 • Experiența în management și/sau control intern și/sau guvernanță constituie un avantaj.

       Concursul constă în 3 etape:

 1. Depunerea dosarelor
 2. Proba scrisă
 3. Proba interviu
 • Depunerea dosarelor – din data de 04.12.2019 și până la 17.12.2019, ora 16:30.
 • Selectia dosarelor și afișarea rezultatelor – la data de 20.12.2019, ora 14:00.
 • Proba scrisă –   08.01.2020, ora 10.00.
 • Interviul–  14.01.2020, ora 10.00.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, la sediul Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate (Splaiul Independenței nr.202 A,          Sector 6, Bucureşti, Telefon: 021/211.52.75, etaj VII, camera 24A) şi vor conţine în mod obligatoriu:

  • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  • adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului.

Afişarea rezultatului final al concursului va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestaţiile pentru ultima probă.  Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, la Serviciul Resurse Umane, dna. Cristiana-Manuela ANGHELOIU – 0774.484.472. Bibliografia se postează pe site-ul A.N.M.C.S. la rubrica Interes Public/Informații Publice/ Cariera Profesională.

Bibliografie Auditor Intern -gradul-IA

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support
Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate

Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate